X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

قواعد عربی دوم راهنمایی  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 7 آذر‌ماه سال 1391 در ساعت 04:31 ب.ظ

جمع مکسّرهای عربی دوم راهنمایی

درس 1

درس 4

أزْهار

زَهَرَة

جمع مکسّر

مفرد آن

جمع مکسّر

مفرد آن

أصْوات

صَوت

أمْوال

مال

قِصَص

قِصّة

نِعَم

نِعْمَة

أیّام

یَوم

أنْبیاء

نَبیّ

درس 9

أسْماء

إسْم

درس 5

نُجُوم

نَجْم

بُیُوت

بَیْت

رُسُل

رَسُول

درس 10

مَساجِد

مَسْجِد

درس 6

آلاء

إلْی

درس 2

أیْـدی

یَـد

درس 11

کُتُب

کِتاب

خَنادِق

خَنْدَق

إخْوَة

أخ

أشْیاء

شَیء

طُرُق

طَریق

أشِدّاء

شَدید

درس 3

أشْجار

شَجَرَة

ذِئاب

ذِئب

أصْدِقاء

صَدیق

ذُنُوب

ذَنْب

قَوافِل

قافِلة

أطعِمَة

طَعام

أسْرار

سِرّ

مَصائِب

مُصیبَة

أطْفال

ألطِّفل

درس 7

وُجُوه

وَجْه

ألرِّجال

ألرَّجل

أخَوات

اُخْت

قُلُوب

قَلْب

ألتَّلامیذ

ألتِّلْمیذ

درس 8

أعْمال

عَمَل

أوْلاد

وَلَـد

فَواکِه

فاکِهَة

أحْیان

حَیْن

صـــــــــرف اســــم

صرف اسم « اَلتِّلمیذ »

صرف اسم « اَلطِّفل »

مذکّر

صیغه

مؤنّث

مذکّر

صیغه

مؤنّث

اَلتِّلمیذ

مفرد

اَلتِّلمیذَة

اَلطِّفل

مفرد

اَلطِّفلَة

اَلتِّلمیذانِ

مثنی

اَلتِّلمیذَتانِ

اَلطِّفلانِ

مثنی

اَلطِّفلَتانِ

اَلتّلامیذ

جمع

اَلتِّلمیذات

اَلأطْفال

جمع

اَلطِّفْلات

صرف اسم « اَلطَّالِب »

صرف اسم « اَلرَّجُل »

مذکّر

صیغه

مؤنّث

مذکّر

صیغه

مؤنّث

اَلطّالِب

مفرد

اَلطّالِبَة

اَلرَّجُل

مفرد

اَلسَّیِّدة (اَلإمْرَأة)

اَلطّالِبانِ

مثنی

اَلطّالِبَتانِ

اَلرَّجُلانِ

مثنی

اَلسَّیِّدَتانِ (اَلإمْرَأتانِ)

اَلطُّلاب

جمع

اَلطّالِبات

اَلرِّجال

جمع

اَلسَّیِّدات  (اَلنِّساء)

صرف اسم « اَلْمُعَلِّم »

صرف اسم « اَلأخ »

مذکّر

صیغه

مؤنّث

مذکّر

صیغه

مؤنّث

اَلْمُعَلِّم

مفرد

اَلْمُعَلِّمَة

اَلأخ

مفرد

اَلأُخْت

 اَلْمُعَلِّمانِ

مثنی

اَلْمُعَلِّمَتانِ

اَلأخَوانِ

مثنی

اَلأُخْتانِ

 اَلْمُعَلِّمونَ

جمع

اَلْمُعَلِّمات

اَلإخْوَة

جمع

اَلأخَوات

مصدرهای عربی

درس 1

درس 6

تَعَلّم = آموختن

اَلصِّدق = راستی

إطّلاع = آگاهی

سُرْعَة = تندی

الْمَکر = حیله‌گری

رُجُوع = برگشتن

هُدُوء = آرامی

جَمْع = جمع‌آوری

نَجاح = موفقیت

إسْتِراحَة = راحت کردن

سَلامَة = سلامتی

راحَة = آسایش

درس 2

تُعَرِّف = شناختن

اَلإحْسان = نیکی

حُبّ = دوستی

درس 10

اَلنَّظَر = نگاه کردن

اِخْبار = خبر دادن

اَلظّلْم = ستم کردن

درس 7

خَطَر = نزدیک به هلاکت

خُروج = خارج شدن

مُراجَعَة = رجوع کردن

درس 3

لَعِبْ = بازی کردن

إنْذار = هشدار

جُهْد = تلاش کردن

حُرِّیَة = آزادی

قَتْل = کشتن

عَمَلْ = کار کردن

حَبْس = زندانی کردن

عَوْدَة = بازگشت

إقامَة = برپا داشتن

درس 11

حَزیْنَة = غمگین

تَحَمُّل = بردباری

درس 4

صَعْب = سخت

قِراءَة = خواندن

درس 8

قَلِق = نگران

إحْتِراق = آتش گرفتن

دُخُول = داخل شدن

بُکاء = گریستن

إخْتِبار = آزمایش

ذَهاب = رفتن

خَلاص = رهایی

نَدامَة = پشیمانی

تَقدیر = سرنوشت الهی

درس 9

تَلاوَة = خواندن

درس 5

عِبادَة = پرستش

خَوْف = ترس

إصْلاح = به سامان آوردن

إجْتِهاد = کوشش کردن

درس 12

لغات متن و تمرینات دروس 1 الی 5 عربی دوم راهنمایی

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

درس 5

اَلْمَکر = حیله

إحْسان = نیکی

نَتیجَة = عاقبت

قِصَص = قصّه‌ها

رُسُل = پیامبران

رَجُلانِ = دو مرد

إلا = جز، مگر

اَلْعَمَل = کار، تلاش

أنْبیاء = پیامبران

دَخَلْتُم = داخل شدید

کانَ = بود

غَزالَة = آهو

اَلْیَوم = امروز

لَیالِی = شبها

شَکَرْتُنَّ= سپاسگزاری‌کردید

تَحْتَ = زیر

مِنْها = از آن

اَلْغَابَة = جنگل

ألأب = پدر

اَلْمَحْفَظَة = کیف

اَیَّام = روزها

نَظَرَتْ = نگاه کرد

اَلرِّجَال = مردها

اَلأمّ = مادر

رَاَیَ = دید

جَاءَ = آمد

قَرَأ = خواند

اَلْبِنْتانِ = دو دختر

حَسْرَة = تأسّف

غُرْفَة = اتاق

أنَّ = که

اَلإمْرَأة = زن

فَواکِه = میوه‌ها

قِراءَة = خواندن

غَیْرُمُنَظَّمٍ = نامنظّم

وَصَلا = رسیدند ( 2 )

حَمامَة = کبوتر

لأنَّ = زیرا

رَجَعَتْ = برگشت

أیْنَ = کجا

أنْتَ = تو (مذکّر)

لّماذا = چرا، برای چه

بِنْت = دختر

حَزِنَتْ = غمگین شد

اَلرَّجُل = مرد

سَرَقْتَ = دزدیدی

لَیْسَ = نیست

اَلنَّمْلَة = مورچه

اِلَیْهُما = به سوی آن دو

قَرَأتُنَّ = خواندید

کَلا = هرگز

وَقَعَتْ = افتاد

اَلنَّحْلَة = زنبور

اُخْتُهُ = خواهرش

نَجَحْتُم = موفق شدید

هَکَذا = همینطور

کَتَبَ = نوشت

اَیْضاً = نیز، همچنین

نَدامَة = پشیمانی

فَرِحْتُم = شاد شدید

عِنْدَکَ = داری

أیُّها = ای (مذکّر)

مَعَ = با، به همراه

نَهَیْتَِ = مانع شدی

جَهَدْنَ = تلاش کردند

یَقُولُ = می‌گوید

مَاذا = چه، چه چیزی

جَلَسَ = نشست

ضَحِکْتَِ = خندیدی

تَرَکْتُنَّ = ترک کردید

مَنْ = چه کسی

ثُمَّ = سپس

اَلأمْر = کار

جَعَلْتَ = قرار دادی           

سَألَ = پرسید

جَعَلَ = قرار داد

اَلْفَأرَتـانِ = دو موش

اَلسَّماوات = آسمانها

خَرَجَ = خارج شد

فَتَحَ = باز کرد

یَـد = دست

مِنْها = از آن

نَـهَضَ = برخاست

کَلام = سخن

عِنْدَ = نزد

فَقَصَدَ = پس خواست

رَأسِهِ = سرش

صَرَخَ = فریاد زد

لغات متن و تمرینات دروس 6  الی 11 عربی دوم راهنمایی

درس 6

درس 7

درس 8

درس 9

درس 10

اَلسِّرّیَة = محرمانه

والِـد = پدر

اَلأولاد = پسران

لاتَذْهَبُ = نمی‌روی

جَعَلا= قرار دارند

نَفْسی = خودم

والِـدُهُ = پدرش

یَذْهَبونَ = می‌روند

تَرْجِعیْنَ = برمی‌گردی

اَلْجَمیع = همگی، همه

اَشْجار = درختان

فَم = دهان

یَلْعَبونَ = بازی می‌کنند

حَاجَة = خواسته، نیاز

أنَّ = که

شَرِبْتُ = نوشیدم

فَمَها = دهانش

اَلأحْیان = مواقع

تَخْرُجیْنَ = خارج می‌شوی

تَجْعَلانِ = قرار می‌دهید

رَأیْتُ = دیدم

تَجْلِسُ = می‌نشیند

یَجْلِسانِ = می‌نشینند

لاتَعْلَمُ = نمی‌دانی

اَلْحافِظیْنَ = حفظ کنندگان

جُنْدیّاً = یک سرباز

یَسْألُ = می‌پرسد

یَنْظُرانِ = نگاه می‌کنند

تَقْرَئیْنَ = می‌خوانی

تَفْعَلانِ = انجام می‌دهید

حُبّ = دوست داشتن

لِـ = برای ، دارد

مَحْزون = غمگین

تَکْتُبینَ = می‌نویسی

تَقْتُلونَ = می‌کشید

قَصَدْنـا = خواستیم

لَـها = او دارد ، برای او

مَسْرورَة = شـاد

تَعْجَلیْنَ = عجله می‌کنی

تَحْفَظُونَ =‌حفظ می‌کنید

نَجاح = موفقیّت

اَلْخُروج = خارج شدن

دُخُول = داخل شدن

تَخْسَریْنَ = زیان می‌کنی

تَطْلُبْنَ = درخواست می‌کنید

شَکَرْنـا = شکر کردیم

اَلْلَعِب = بازی کردن

یَقْرَؤونَ = می‌خوانند

اَلْمُکَذِّبیْنَ = دروغگوها

صَباح = صبح

اِنْتِهاء = پایان

إنَّ = همانا

تَخْشَعونَ = فروتنی می‌کنند

تَجْلِسیْنَ = می‌نشینی

تَقْدِرْنَ = می‌توانید

سَمِعْتُ = شنیدم

لأنَّـها = زیرا او

یَخْرُجْنَ = خارج می‌شوند

تَنْصُرُ = کمک می‌کنی

درس 11

وَصَلْتُ = رسیدم

یَأخُذُ = می‌گیرد

ظِلال = سایه‌ها

تَضْحَکیْنَ = می‌خندی

یُحِبُّ = دوست می‌دارد

جَلَسْنا = نشستیم

یَتْرُکُ = ترک می‌کند

اَلشَّارِع = خیابان

تَشْرَبیْنَ = می‌نوشی

لا أقْـدِرُ = نمی‌توانم

عَلَیْنـا = برای ما

یَرْجِعُ = بر می‌گردد

تَأکُلیْنَ = می‌خوری

لا بَـأَس = عیبی ندارد

یَفْرَحُ = شاد می‌شود

نَحْفَظُ = حفظ می‌کنیم

نَجْعَلُ = قرار می‌دهیم

نَـذْهَبُ = می‌رویم


کلمات متضاد (ضد هم)

درس 1

درس 5

درس 9

صِدْق á   مَکْر

فَقَدَ    á    وَجَدَ

یَنْفَعُ   á   یَخْسَرُ

داخِل á  خارِج

نَسیْتَ á    ذَکَرْتَ

اَلْعُسْر  á    اَلْیُسْر

صِدْق á   کِذْب

مَوجُودá    مَفْقُود

سُرْعَة  á    هُدُوء

مَکّار  á   سَاذَج

مُنَظَّم  á    غَیْرُمُنَظَّم

مُکَذِّب á    صادِق

درس 2

درس 6

درس 10

ذَهَبَ á   جاءَ

کَثیْر   á   قَلیْل

کاذِب á   صادِق

دَخَلَ á   خَرَجَ

صَدیْق á    عَدُوّ

صادِق á    مَکّار

أیَّـام  á   لَیَالِی

اَلْلَیْل   á   اَلنَّهار

خَیْر   á    شَـّر

ظَهَرَ    á   سَتَـرَ

بُـدّ     á      لابُـدّ

اَلْحَسَنَة á  اَلسَّیْئِة

جاهِل á   عالِم

 

درس 3

درس 7

درس 11

نَهَضَá   جَلَسَ

صَغیْر á    کَبیْـر

تَحْتَ á    فَـوقَ

ب

درس 4

درس 8

درس 12

ذَهَبَ á   رَجَعَ

دَخَلَ    á   ما دَخَلَ

یَدْخُلُونَ á   یَخْرُجُونَ

حَزِنَ á    فَرِحَ

کَفَرَ     á    شَکَرَ

یَذْهَبُونَ á   یَرْجِعُونَ

مَحْزون á   مَسْرور

مَعْروف á   مُنْکَر

دُخُول  á   خُروج

 


کلمات مترادف (هم‌معنی)

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

عَلِمَ = فَهِمَ

حِجَارَة = حَجَر

کَثیر = أکْثَر

نَظَرَ = رَأیَ

عَلِمَ = عَرَفَ

حَدَثَ = وَقَعَ

جَهَدَ = عَمِلَ

أنْبیاء = رُسُل

أخَذَ = حَمَلَ

صَرَخَ = هَتَفَ

جَهَدَ = جِهاد

مَنَعَ = نَهَیَ

تَعَجَّبَ = عَجِبَ

وَقَعَ = سَقَطَ

جَمیع = کُلّ

أمّ = والِـدَة

وَصَلَ = بَـلَغَ

وَقْت = حَیْنَ

أیُّها = أیَّتُها

أب = والِـد

عِنْدَما = حَیْنَ

مِنْ = عَنْ

رَجَعَ = قَصْدَ الرُّجُوع

ألطّالِب = ألتِّلْمیذ

درس 5

درس 6

درس 7

درس 8

نَعَم = بَلی

عَدوّ = خَصْم

حَزینَة = مَحْزون

اَحْیان = اَوقات

اَلطَّریْق = اَلسَّبیْل

وَحْدَهُ = وَحیْداً

عَرَفَ = فَهِمَ

نِسَاء = سَیِّدات

زَرَعَ = غَرَسَ

یَزْرَعُ = یَغْرِسُ

یَجْهَدُ = یَعْمَلُ

اَلْقِیامَة = اَلآخِرَة

ب

درس 9

درس 10

درس 11

درس 12

إنَّ = لَقَد

طَیِّبَة = جَیِّدٌ جِدّاً

مُضْطَرِب = قَلِق

أ = هَلْ

بُدَّ = حِیْلَة

صَوْمِعَة = مَعْبَد

سَیِّدی = مَولاتِی

مُکَذِّب = کاذِب


فعل های دروس 1 الی 5

درس 1

سَألَ = پرسید

دَخَلَ = داخل شد

مَلأ = پر کرد

اَشْعَلَ = برافروخت

درس2

قرَأ = خواند

نَدِمَ = پشیمان شد

اِفْتَضَحَ = رسوا شد

جَلَسَ = نشست

فَتَحَ = باز کرد

رَجَعَ = بازگشت

اَقْسَمَ = سوگند یاد کرد

حَدَثَ = رخ داد

درس 3

حَزِنَ = ناراحت شد

أمَرَ = دستور داد

شَرِبَ = نوشید

أکَلَ = خورد

نَهَیَ = مانع شد

تَعَجَّبَ = تعجب کرد

شَکَرَ = سپاسگزاری کرد

جَمَعَ = جمع کرد

درس 5

خافَ = ترسید

عَجِلَ = شتاب کرد

جَهَدَ = تلاش کرد

تَعِبَ = خسته شد

ذَهَبَ = رفت

فَرِحَ = شاد شد

ضَلَّ = گم کرد

رَأیَ = دید

سَرَقَ = دزدید

قَذَفَ = پرتاب کرد

عَجِبَ = شگفت زده شد

ضَحِکَ = خندید

سَمَعَ = شنید

قَرُبَ مِنْ = نزدیک شد

فَهِمَ = فهمید

فَقَدَ = گم کرد

ظَهَرَ = آشکار شد

کَتَبَ = نوشت

درس 4

نَسِیَ = فراموش کرد

عَلِمَ = دانست

نَـظَرَ = نگاه کرد

اَذِنَ = اجازه داد

نَجَحَ = موفق شد

قَبِلَ = پذیرفت

وَقَفَ = توقف کرد

بَلَغَ = رسید

کَسَبَ = به دست آورد

هَرَبَ = فرار کرد

تَرَکَ = رها کرد

وَجَدَ = یافت

وَقَعَ = افتاد

حَفِظَ = حفظ کرد

أخَذَ = گرفت، برداشت

لَیْسَ = نیست

حَکَمَ = قضاوت کرد

دَفَنَ = دفن کرد

قَصَدَ = خواست

خَلَقَ = آفرید

کانَ = بود

حَمَلَ = حمل کرد

رَ کَعَ = رکوع کرد

قالَ = گفت

صَرَخَ = فریاد زد

سَجَدَ = سجده کرد

جاءَ = آمد

عَمِلَ = تلاش کرد

طَلَبَ = درخواست کرد

وَصَلَ = رسید

نَـهَضَ = برخاست

غَفَلَ = غفلت کرد

خَرَجَ = خارج شد

جَعَلَ = قرارداد، گذاشت

لَعِبَ = بازی کرد

صرف فعل ماضی

ردیف

صیغه

ضمایر منفصل

وزن

نوع فعل

مثال با معنی

ضمایر متصل

1

مفرد ـ مذکّر ـ غائب

هُـوَ = او

فَعَُِلَ

ماضی

ذَهَبَ = رفت (اویک مرد)

هُِ

2

مثنی ـ مذکّر ـ غائب

هُما = ایشان

فَعَلا

ماضی

ذَهَبا = رفتند (ایشان دو مرد)

هُما

3

جمع ـ مذکّر ـ غائب

هُم = ایشان

فَعَلوا

ماضی

ذَهَبوا = رفتند (ایشان مردان)

هُم

4

مفرد ـ مؤنّث ـ غائب

هِی = او

فَعَلَتْ

ماضی

ذَهَبَتْ = رفت (او یک زن)

هـا

5

مثنی ـ مؤنّث ـ غائب

هُما = ایشان

فَعَلَتا

ماضی

ذَهَبَتا = رفتند (ایشان دو زن)

هُما

6

جمع ـ مؤنّث ـ غائب

هُـنَّ = ایشان

فَعَلْنَ

ماضی

ذَهَبْنَ = رفتند (ایشان زنان)

هُنَّ

7

مفرد ـ مذکّر ـ مخاطب

أنْتَ = تـو

فَعَلْتَ

ماضی

ذَهَبْتَ = رفتی (تو یک مرد)

کَ

8

مثنی ـ مذکّر ـ مخاطب

أنْتُما = شما

فَعَلْتُما

ماضی

ذَهَبْتُما = رفتید (شما دو مرد)

کُما

9

جمع ـ مذکّر ـ مخاطب

أنْتُم = شما

فَعَلْتُم

ماضی

ذَهَبْتُم = رفتید (شما مردان)

کُم

10

مفرد ـ مؤنّث – مخاطب

أنْتِ = تـو

فَعَلْتِ

ماضی

ذَهَبْتِ = رفتی (تو یک زن)

کِ

11

مثنی ـ مؤنّث ـ مخاطب

أنْتُما = شما

فَعَلْتُما

ماضی

ذَهَبْتُما = رفتید (شما دو زن)

کُما

12

جمع ـ مؤنّث ـ مخاطب

أنْتُنَّ = شما

فَعَلْتُنَّ

ماضی

ذَهَبْتُنَّ = رفتید (شما زنان)

کُنَّ

13

متکلّم وَحَدَه

أنـا = مـن

فَعَلْتُ

ماضی

ذَهَبْـتُ = رفتم (مـن)

ی

14

متکلّم مَعَ‌الْغَیْر

نَحْنُ = مـا

فَعَلْنـا

ماضی

ذَهَبْنـا = رفتیم (مـا)

نـا

تذکّر : اولین صیغه‌ی فعل ماضی بر یکی از سه وزن فوق صرف می‌شود .صرف فعل مضارع

ردیف

ضمایر منفصل

وزن افعال مضارع

نـوع

صــیغـه

مثــال

ضمایر متّصل

1

هُـوَ = او

یَفْعَُِلُ

مضارع

مفرد ـ مذکّر ـ غائب

یَـذْهَبُ = می‌رود

هُِ

2

هُما = ایشان

یَفْعَلانِ

مضارع

مثنی ـ مذکّر ـ غائب

یَـذْهَبانِ = می‌روند (2)

هُما

3

هُم = ایشان

یَفْعَلونَ

مضارع

جمع ـ مذکّر ـ غائب

یَـذْهَبونَ = می‌روند

هُم

4

هِی = او

تَفْعَلُ

مضارع

مفرد ـ مؤنّث ـ غائب

تَـذْهَبُ = می‌رود

هـا

5

هُما = ایشان

تَفْعَلانِ

مضارع

مثنی ـ مؤنّث ـ غائب

تَذْهَبان = می‌روند (2)

هُما

6

هُـنَّ = ایشان

یَفْعَلْنَ

مضارع

جمع ـ مؤنّث ـ غائب

یَذْهَبْنَ = می‌روند

هُنَّ

7

أنْتَ = تـو

تَفْعَلُ

مضارع

مفرد ـ مذکّر ـ مخاطب

تَذْهَبُ = می‌روی

کَ

8

أنْتُما = شما

تَفْعَلانِ

مضارع

مثنی ـ مذکّر ـ مخاطب

تَذْهَبانِ = می‌روید (2)

کُما

9

أنْتُم = شما

تَفْعَلونَ

مضارع

جمع ـ مذکّر ـ مخاطب

تَذْهَبونَ = می‌روید

کُم

10

أنْتِ = تـو

تَفْعَلیْنَ

مضارع

مفرد ـ مؤنّث – مخاطب

تَذْهَبیْنَ = می‌روی

کِ

11

أنْتُما = شما

تَفْعَلانِ

مضارع

مثنی ـ مؤنّث ـ مخاطب

تَذْهَبانِ = می‌روید (2)

کُما

12

أنْتُنَّ = شما

تَفْعَلْنَ

مضارع

جمع ـ مؤنّث ـ مخاطب

تَذْهَبْنَ = می‌روید

کُنَّ

13

أنـا = مـن

أفْعَلُ

مضارع

متکلّم وَحَدَه

أذْهَبُ = می‌روم

ی

14

نَحْنُ = مـا

نَفْعَلُ

مضارع

متکلّم مَعَ‌الْغَیْر

نَذْهَبُ = می‌رویم

نـا

تذکّر : اولین صیغه‌ی فعل مضارع بر یکی از سه وزن فوق صرف می‌شود .

فــعل مـــــــاضی غـــائــــب

هُوَ فَعَلَ  هِی فَعَلَتْ

هُما فَعَلـا    هُما فَعَلَتا

هُم فَعَلوا   هُنَّ فَعَلْنَ


فــعل مـــــــاضی مـــخــاطـــب

أنْتَ فَعَلْتَ   أنْتِ فَعَلْتِ

أنْتُما فَعَلْتُما   أنْتُما فَعَلْتُما

أنْتُم فَعَلْتُم أنْتُنَّ فَعَلْتُنَّ


فــعل مـــــــاضی مـــتکلّم

اَنَـا فَـعَلْتُ

نَـحْنُ فَعَلْنا


فــعل مــــــضارع غـــائــــب

هُوَ یَفْعَلُ    هِی تَفْعَلُ

هُما یَفْعَلـانِ هُما تَفْعَلـانِ

هُم یَفْعَلونَ هُنَّ یَفْعَلْنَ


فــعل مــــــضارع مـــخــاطـــب

أنْتَ تَفْعَلُ    أنْتِ تَفْعَلیْنَ

أنْتُما تَفْعَلـانِ   أنْتُما تَفْعَلـانِ 

أنْتُم تَفْعَلونَ   أنْتُنَّ تَفْعَلْـنَ


فــعل مــــــضارع مـــتکلّم

اَنَـا     اَفْـعَلُ

نَـحْنُ   نَـفْعَلُ


جدول را کامل کنید .

(علامت‌های فعل ماضی را با خودکار قرمز و علامت‌های فعل مضارع را با خودکار سبز و آبی کامل کنید .)

صیغه

ضمیر

ترجمه

فعل ماضی

ترجمه

فعل مضارع

ترجمه

مفرد ـ مذکّر ـ غائب

هُوَ

او

ذَهَب

رفت

یَـذْهَبُ

می‌رود

مثنی ـ مذکّر ـ غائب

ذَهَبـ

ـذْهَبـ

جمع ـ مذکّر ـ غائب

ذَهَبـ

ـذْهَبـ

مفرد ـ مؤنّث ـ غائب

ذَهَبَـ

ـذْهَبُ

مثنی ـ مؤنّث ـ غائب

ذَهَبَـ

ـذْهَبـ

جمع ـ مؤنّث ـ غائب

ذَهَبْـ

ـذْهَبـ

مفرد ـ مذکّر ـ مخاطب

أنْتَ

تـو

ذَهَبْـ

رفتی

ـذْهَبُ

می‌روی

مثنی ـ مذکّر ـ مخاطب

ذَهَبْـ

ـذْهَبـ

جمع ـ مذکّر ـ مخاطب

ذَهَبْـ

ـذْهَبـ

مفرد ـ مؤنّث – مخاطب

ذَهَبْـ

   ـذْهَبـ

مثنی ـ مؤنّث ـ مخاطب

ذَهَبْـ

ـذْهَبـ

جمع ـ مؤنّث ـ مخاطب

ذَهَبْـ

ـذْهَبـ

متکلّم وَحَدَه

ذَهَبْـ

ذْهَبُ

متکلّم مَعَ‌الْغَیْر

ذَهَبْـ

ـذْهَبُ


خلاصه‌ی قواعد عربی دوم راهنمایی

فعل ماضی (گذشته)

فعل مضارع (حال و آینده)

صیغه

هُوَ فَعَلَ

هُما فَعَلا

هُم فَعَلوا

هِی فَعَلَتْ

هُما فَعَلَتا

هُنَّ فَعَلْنَ

او انجام داد .

آن دو انجام دادند .

آنها انجام دادند .

او انجام داد .

آن دو انجام دادند .

آنها انجام دادند .

هُوَ یَفْعَلُ

هُما یَفْعَلانِ

هُم یَفْعَلونَ

هِی تَفْعَلَ

هُما تَفْعَلانِ

هُنَّ یَفْعَلْنَ

او انجام می‌دهد .

آن دو انجام می‌دهند .

آنها انجام می‌دهند .

او انجام می‌دهد .

آن دو انجام می‌دهند .

آنها انجام می‌دهند .

مفرد مذکّر غائب

مثنی مذکّر غائب

جمع مذکّر غائب

مفرد مؤنّث غائب

مثنی مؤنّث غائب

جمع مؤنّث غائب

أنْتَ فَعَلْتَ

أنْتُما فَعَلْتُما

أنْتُم فَعَلْتُم

أنْتِ فَعَلْتِ

أنْتُما فَعَلْتُما

أنْتُنَّ فَعَلْتُنَّ

تو انجام دادی .

شما دونفر انجام دادید .

شما انجام دادید .

تو انجام دادی .

شما دونفر انجام دادید .

شما انجام دادید .

أنْتَ تَفْعَلُ

أنْتُما تَفْعَلانِ

أنْتُم تَفْعَلونَ

أنْتِ تَفْعَلیْنَ

أنْتُما تَفْعَلانِ

أنْتُنَّ تَفْعَلْنَ

تو انجام می‌دهی .

شما دو نفر انجام می‌دهید .

شما انجام می‌دهید .

تو انجام می‌دهی .

شما دو نفر انجام می‌دهید .

شما انجام می‌دهید .

مفرد مذکّر مخاطب

مثنی مذکّر مخاطب

جمع مذکّر مخاطب

مفرد مؤنّث مخاطب

مثنی مؤنّث مخاطب

جمع مؤنّث مخاطب

أنَـا فَعَلْتُ

نَحْنُ فَعَلْنا

من انجام دادم .

ما انجام دادیم .

أنَـا أفْعَلُ

نَحْنُ نَفْعَلُ

من انجام می‌دهم .

ما انجام می‌دهیم .

متکلّم وَحَدَه

متکلّم مَعَ‌الْغَیْر

موفق باشید