X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

سوالات درس به درس دینی سوم  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 5 بهمن‌ماه سال 1391 در ساعت 08:35 ق.ظ

نمونه سئوالات تشریحی وکوتاه پاسخ داخل درس پیام های آسمانی سوم راهنمایی همراه با راهنمای پاسخ

درس اول:

1)باتوجه به به داستان درس علت قبول نشدن دعا توسط خداوند چه بود؟جواب در ص2
2)چراخداوندفردی راکه توبه کرد به پیامبر ش معرفی نکرد؟ جواب درص3
3)برای بخشش گناهان توسط خداوند چه کارهایی باید انجام دهیم؟(دومورد)جواب در ص4
4)باتوجه به آیه شریفه(وَلیَعفواوَلیَصفَحوا اَلا تُحِّبونَ اَن یَغفِرَاللّهُ لَکُم)مومنان نسبت به چه وظیفه ای دارند؟چرا؟جواب در ص4
5)مالک به فردی که مسخره اش کردچه پاسخی داد؟جواب در ص6
6)شخصی که حاضرنیست ازدیگران گذشت کندازچه چیزی محروم می شود؟(دومورد)جواب در ص6
7)نتیجه کارشخصی که درهنگام خشم باانتقام خودراآرام می کند چیست؟(دومورد)جواب در ص6
8)باتوجه به سخن پیامبر(ص)چگونه می توان پییش خداوند عزیز وسرافراز بود؟جواب در ص7

درس دوم:

1)نتایج مقایسه کردن خودمان بادیگران چیست؟(دومورد)جواب در ص11
2)دوموردازدلایل تفاوت آفرینش انسان ها رابنویسید.جواب در ص10و11و12
3)ازاین آیه ی شریفه(لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إلاوُسعَها )چه می فهمیم؟همراه بایک مثال توضیح دهید.جواب در ص13
49)رشد دربستر سختی ها راهمراه بایک مثال توضیح دهید.جواب در ص5
5)مهمترین فایده ی رشددربستری سختی ها چیست؟جواب در ص12

درس سوم:

1)بعدازبلوغ انجام چه تکالیفی برانسان واجب است؟جواب در ص16
2)چراخدا با واجب کردن احکام دینی  ما را دچار سختی کرده است؟جواب در ص17
3)دوموردازنشانه هاوتحولات روحی پس ازبلوغ رابنویسید.جواب در ص18
4)باتوجه به سخن حضرت علی پس ازمشورت باجوانان باید موضوع رابا چه کسی درمیان گذاشت؟چرا؟جواب در ص18
5)حس استقلال طلبی که ازنشانه های بلوغ است راتوضیح دهید؟
6)ایجادحس پرسشگری که ازنشانه های بلوغ است راتوضیح دهید؟جواب در ص18
7)همراه بامثال توضیح دهیدکه تحولات پس ازبلوغ چگونه ممکن است دچارمشکلات فکری واخلاقی شود؟نتیجه آن چیست؟جواب درص19
8)چندمورد ازنشانه های حس استقلال طلبی رابنوسید.جواب درص18
9)زمان بنیانگذاری عقاید دینی انسان چه زمانی است؟جواب درص18
10)اصول وزیربناهای دین خودرابایدبراساس چه چیزی بنیان نهیم؟جواب درص18
11)درچه مسایل دینی نباید تقلیدکرد؟جواب درص18

درس چهارم:

1)توضیح که چراامروزه کسی نمی تواند درهمه ی رشته های تخصص داشته باشد؟جواب درص22
2)چندموردازتکالیف مسلمانان رابنویسد.جواب درص22
3)باتوجه به آیه ی شریفه ی(وَاَقیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکاةَ وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ)درچه صورتی ماموردرحمت خداقرارمی گیریم؟جواب درص23
4)یکی ازراههای رسیدن به وظایف ومسائل دینی رابنویسید؟جواب درص23
5)چه کسانی می توانندتمام احکام دینی رابه دست آورند؟

درس هفتم:

1)سه مورد ازویژگی ها واتفاقات روز قیامت رابنویسید؟جواب درص39
2)حالات شخصی که نامه ی اعمالش دردست راستش است رابنویسید.جواب درص39
3)حالات شخصی که نامه عملش دردست چپش است رابنویسید.جواب درص39
4)شخصی که نامه ی اعمالش دردست چپش است چه آرزویی می کند؟جواب درص39
5)یوم الفصل چه روزی است؟مختصراًتوضیح دهید.جواب درص41
6)یوم الحساب یعنی چه؟درمورد آن توضیح دهید.جواب درص40
7)حسابرسی درروزقیامت به چه نحوی انجام می شود؟توضیح دهید.جواب درص40
8)نشانه ی ایمان چیست؟وچگونه ممکن است ازقلب انسان خارج شود؟جواب درص41
9)اولین ومهمترین عامل رستگاری انسان در روز قیامت چیست؟جواب درص41
10)ایمان چه زمانی مایه ی خوشبختی انسان می شود؟جواب درص41
11)باتوجه به آیه ی شریفه(الَّذینَ آمَنوُاوَعَمِلُوا الصّالِحاتِ اولئِکَ اَصحابُ الجَنَّةِ هُم فیهاخالِدونَ)چه کسانی دربهشت جاویدانند؟جواب درص41

درس هشتم:

1)مهمترین مسئله درموردقرآن چیست؟جواب درص
2)چه کاری باعث زیبائی ودلنشینی بیشترقرآن می شود؟جواب درص47
3)علت تاکید برقرائت وخواندن قرآن چیست؟جواب درص47
4)چندموردازپرسشهایی که مربوط به همه ی زمانهابود وقرآن به ان پاسخ گفته رابنویسید؟جواب درص47
5)چهارمورد ازپیام ها ومحتوای اصلی قرآن رابنویسید.جواب درص48
6)هدف ازبیان سرگذشت اقوام گذشته درقران چیست؟جواب درص48
7)هدف خداوند ازیادآوری نعمت ها چیست؟جواب درص48

درس دوازدهم:

1)باتوجه به نامه ی حضرت علی به امام حسن مابایددرخواست هایمان رابوسیله ی چه کاری ازخدابخواهیم؟چرا؟جواب درص69
2)باتوجه به نامه حضرت علی به فرزندشان چراماخواسته هایمان رافقط بایدازخداوندبخواهیم؟جواب درص69
3)نام چنددعاراکه مادرطول شبانه روز بوسیله ان خدارامی خوانیم رابنویسید.جواب درص70
4)انسان هادرچه زمانی به یاری خداوند نیازمند هستند؟جواب درص70
6)چهاروقت طلایی وغنیمتی رابرای دعاکردن بنویسید.جواب درص72
7)چراابتداباید درخواست هایمان رابافرستادن صلوات برپیامبر(ص)آغازکنیم؟ر72
8)چه دعایی به قبولی واستجابت نزدیک تر است؟جواب درص72
9)منظورازآداب دعاچیست؟جواب درص72
10)آیه ی شریفه(وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم)چه کاری راازما می خواهد؟چر؟جواب درص70

درس سیزدهم:

1)براساس گفته دانشمندان جهان براساس چه قانونی آفریده شده است؟جواب درص77
2)منظورازصله رحم چیست؟دونمونه مثال بزنید.
جواب درص81
3)سه موردازنتایج وثمرات صله رحم رابنویسید.جواب درص81
4)درچه صورتی نبایدازپدرومادراطاعت کرد؟جواب درص81
5)باتوجه به سخن حضرت علی(رض)نتیجه ی نیکی به والدین چیست؟جواب درص81
6)باتوجه به آیه(
مَن جاءَ بالَحَسَنةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها)نتیجه نیکی کردن چیست؟جواب درص80
7)مفهوم آیه(
وَما اَنفقتُم مِن شیءٍفَهُوَیُخلِفُهُ)چیست؟ودرارتباط باکدام نیکی است؟جواب درص80

8)ازآیه ی شریفه ی (إن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لاَنفُسِکُم وَاِن اَسأتُم فَلَها)چه نتیجه ای می گیرید؟دومورد بنویسید.جواب درص83

درس چهاردهم

1)سه موردازویزگی های انسان حسودرابنویسید.جواب درص86و87

2)نتایج حسادت به دیگران رابنویسید.جواب درص86و87

3)توضیح دهیدکه حسادت چگونه باعث ضعیف شدن ایمان می شود.جواب درص87

4)ناامیدی چه زمان هایی به سراغ انسان می آید؟جواب درص88

5)منظورازغبطه چیست؟جواب درص88

6)چرابعضی ازانسانهابعدازشکست نمی توانندکارجدیدی راشروع کنند؟جواب درص88

7)منطقی ترین راه درمقابل شکست ها چیست؟جواب درص88

8)توضیح دهید که نیکی به دیگران چگونه باعث درمان حسادت می شود.جواب درص88

9)حدیث به هم ریخته ی زیر رادرست کنید. 

 رامی خورد - آتش - ایمان را- همان طور- حسد - هیزم - که - می خورد

درس پانزدهم

1)دوموردازنیازهای انسان رابنویسید.جواب درص92

2)سه موردازنتایج دوستی های ناپایدار رابنویسید.جواب درص93

3)باتوجه به سخن حضرت عیسی(ع)مابایدباچه کسانی همنشین شویم؟جواب درص94

4)باتوجه به سخن امام باقرچگونه می توانیم حدس بزنیم که اهل خیروخوبی هستیم ؟مختصراًتوضیح دهید.جواب درص95

5)برای محافظت ازشیطان چه نکاتی رابایدرعایت کنیم؟چهارمورد.جواب درص95و96

6)مهمترین تیرزهرآگین شیطان چیست؟واوچگونه ازآن استفاده می کند؟جواب درص96

7)دربرابروسوسه ی شیطان ازچه کسی بایدکمک بخواهیم؟چرا؟جواب درص96و97

8)باتوجه به حدیث پیامبر(ص)نتیجه ی دوست داشتن هرچیز چیست؟جواب درص93

9)آیه ی شریفه(وَاِمَّایَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطانِ نَزغٌ فَاستَعِذبِاللّه اِنَّهُ سَمیعٌ علیمٌ) چه چیزی ازانسان می خواهد؟چرا؟جواب درص96

درس شانزدهم:

1)وضعیت قبل ازانقلاب وامروز راباهم مقایسه کنید.جواب درص103

2)دومورد ازنقشه های شیطانی مشرکان مکه رادرمورد پیامبر (ص)بنویسید.جواب درص105

3)توضیح هید که چراقدرت های بزرگ ازراهکارجدیدی به نام جنگ نرم استفاده می کنند؟جواب درص108

4)چندنمونه ازاقدامات جنگ نرم(شبیخون فرهنگی)رابرعلیه مسلمانان بنویسید.جواب درص108

5)چراقدرت های بزرگ درحال حاضرازجنگ نظامی کمتر استفاده می کنند.سه دلسل بنویسید.جواب درص108

بازدیدکننده ی گرامی درصورت اشکال درنحوه طرح سئوالات(حتی غلط املایی یا دستور نگارشی) یاوجود سئوالات غیراستاندارد لطفا این جانب رادرقسمت نظرات یاتماس بامن اطلاع دهید.باتشکر

به نظرشماچه چیزی موجب زیبایی وجذابیت جهان پیرامون ما می شود؟

پاسخ 1- وجودتفاوتهای حکیمانه خداونددرزندگی ودنیا

2-      درداستان چه چیزی گوزن راازخطرمرگ نجات داد؟

پاسخ2-وجودپاهای قوی  وشاخ های بلندش که اوفکر می کرد عیب است ولی نمی دانست که آنها حسن وخوبی است وخدامی دانست

3-      ازماجرای گوزن وطاووس چه نتیجه ای می توان گرفت؟

پاسخ3-نتیجه می گیریم درهمه حال باید شکرگزارخدابود وهرنعمتی که اوبه مامی دهد براساس حکمت است ومانمی دانیم ولی اوبرهمه چیز آگاه است به آیه 216سوره بقره هم می توان استنادکرد.

4-      باکمک دوستانتان جدول زیرراکامل کنید

چیزهایی که برای ماخوشایندنیست ولی به سود ماست

چیزهایی که دوستشان داریم ولی برای مازیان آورند

ازبستری شدن دربیمارستان بدمان می آید ولی برای مالازم است

بازی کردن درهوای گرم وآفتابی یاشناکردن درمکان های خطرناک که برای ماضرردارد

ازآمپول زدن بدمان می آید ولی برای سلامتی مالازم است

رانندگی بدون گواهینامه ورعایت نکردن حق تقدم وعبورازچراغ قرمز که برای ماضرردارد

ازتحمل تشنگی وگرسنگی بدمان می آید ولی برای سلامتی مالازم است

زمان زیادی بارایانه بازی کردن که برای سلامتی مامضراست

ازبیدارشدن اول صبح بدمان می آید ولی برای ادای تکلیف ونماز بیدار می شویم وبرای ما مفیداست

پرخوری کردن وغذاهای رنگی خوردن که برای سلامتی ماضررداشته باشد

 

5-      توضیح دهید که چراخداوندحکیم مردم رادقیقا مانند یکدیگرنیافریده است؟

پاسخ5-چون انتظارخداوندازانسان ها یکسان نیست وظیفه هرفردنزدپروردگارش متناسب نعمت ها وتوانایی هایی است که دراختیار دارد واگرهمه مانند هم بودند کسی جرمی می کرد تشخیص قاتل مشکل می شد شناسایی افرادغیرممکن می شد زمینه بی عدالتی فراهم می شد وخداوندبابی عدالتی ونظم مخالف است.

6-      دوبرادرراتصورکنید که یکی باهوش تر ازدیگری است.آیامی توانیم بگوییم آفرینش آن دوعادلانه نبوده؟چرا؟

پاسخ6-خیر – چون بایدبدانیم که خداوند ازهرکس به اندازه توانایی اش تکلیف می خواهد. مثلا اگریک نفر نابینا بدنیا بیاید تکلیف وانتظارازاو بایک فردسالم فرق می کند ومطمئنا خداوند اگرنعمتی رااز کسی بگیرد وظیفه رادردیگران که سالمترند بیشتر می کند مثلا هنگام جهادازیک ناتوان انتظار نمی رود ولی ازیک فردسالم انتظار جنگیدن می رود

7-      سخن امام صادق(ع)رادرباره گرفتاری های مسلمانان گناهکاربیان کنید.

پاسخ7- گاهی اوقات مومن نزد خداوند مقامی دارد که نمی تواند با اعمال خودش به آن برسد،

پس خداوند او را به بلای جسمانی مانند بیماری و ضعف و یا گرفتاری مالی یا مصیبت

فرزندان دچار می کند تا اگر بردباری کرد او را به آن مقام برساند!

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس سوم):

افتخار بندگی  

1-      شمابه عنوان مربی به شاگردان ارشدتان توجه وعلاقه بیشتری دارید.چراآنان رابیش ازدیگران به سختی می اندازید؟

پاسخ1-چون انتظار وتوقع مربی برای بدست آوردن مدال های رنگارنگ از آنها بیش ازدیگران است وامیدواراست آن شاگردها بتوانند به درمسابقات افتخارآفرین باشندچون به اندازه زحمت وتلاش آنها ازآنها انتظار می رود.

2-      آیاتمرین هایی که به این افرادمی دهید باتمرین های بقیه افرادیکسان است؟

پاسخ2-خیر تمرین های این افراد باید سخت تر باشد چون رقابت آنجابسیار سخت ونزدیک خواهد بود وآنکس که بیشتر زحمت کشیده باشد نتیجه بهتری خواهد گرفت.

3-      این سختی ها ی فوق العاده نشانه چیست؟

پاسخ3-نشانه علاقه مربی به موفقیت وکسب امتیاز بیشتر برای خود بازیکن وورزشکار است وافتخارش هم برای دیگران شادمانی می آورد

4-      دونمونه ازتکالیفی راکه انجام آنها باعث رشد وپشرفت افرادمی شود به کمک دوستانتان درکلاس بیان کنید؟

پاسخ4- روزه گرفتن باعث آبدیده شدن افراددرسختی ها وتحمل گرسنگی وتشنگی دروماقع اجباری می شود مثل قحطی جنگ و...

احترام به پدر ومادر وپذیرفتن فرمان های آنها تازمانی که خلاف دستورخداوند نباشد درآینده به نفع آن فرزند می شود وفرزندان اوهم بااوچنین می کنند یا تحمل بیخوابی وشب زنده داری برای مطالعه جهت شرکت درامتحانات درپایان موجب قبولی وموفقیت فرد خواهدشد.

5-      درجدول زیربه رفتاربرخی افراددردوران بلوغ اشاره شده است بادوستانتان درکلاس گفتگو کنید ومشکلات به وجود آمده اززیاده روی یابرخوردنادرست باهرکدام رامقابل آنها بنویسید.

به قدرت وعقل خودش اطمینان دارد

ازمشورت بادیگران خودداری می کند ودربرخی ازتصمیماتش شکست خواهدخورد

می خواهددیگران تمام نظرات اورابپذیرند

موجب بدبینی دیگران وتنفردیگران ازاومی شود

جمع دوستانش رابه همه جا ترجیح می دهد

موجب منزوی ترشدن اودرجاهای دیگر می شود

می خواهدهمه چیز راخودش تجربه کند

موجب شکست وعدم توجه ومساعدت دیگران درمشکلاتش می شود

دوست ندارد کسی اورانصیحت کند

موجب خودرایی وعدم استفاده ازراهنمایی های  دیگران می شود وکم تجربه باقی خواهد ماند

 

6- چرا روز آغاز تکلیف را باید جشن گرفت؟

 پاسخ6- (چون درحقیقت تکلیف نوعی شرافت وافتخار است )چون خداوند ازاین روز به بعد شمارادرجمع بزرگ ترها پذیرفته وبرای شما حساب ویژه ای بازخواهدکرد.پس این افتخاربزرگ واتفاق مهم را باید جشن گرفت .

7-نشانه های بلوغ را به صورت خلاصه بیان کنید.

پاسخ7- * روییدن مو در برخی قسمت های بدن،

* فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است، و

* رسیدن به سن بلوغ؛ این سن برای پسران پایان پانزده سالگی قمری و برای دختران پایان نه

سالگی قمری است.

8-     با توجه به حدیث امام علی علیه السلام، چرا در هنگام مشورت بهتر است

ابتدا موضوع را با جوانان درمیان بگذاریم؟           

پاسخ8- چرا که هوش آنان تیزتر و سرعت حدس شان بیشتر ازدیگران است.

9-    یک مسلمان از چه زمانی باید فراگیری تکالیف دینی اش را آغاز کند؟ چرا؟

پاسخ4- هر چند انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ بر ما واجب نیست اما اسلام از

ما می خواهد پیش از رسیدن به سن بلوغ با وظایف دینی خود آشنا شویم و با تمرین این تکالیف علاوه

بر بهره مندی از پاداش های ارزشمند الهی، شرایط را طوری مهیا کنیم که انجام این وظایف پس از

رسیدن به بلوغ برای ما دشوار نباشد.

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس چهارم):

از آگاهان بپرسیم 

 

1-      به نظر شما مراجعه به کارشناسان تنها مربوط به مسائل دینی است؟ سه نمونه از مراجعه هایی که

در زندگی خودتان به کارشناسان داشته اید، بیان کنید.

پاسخ1-خیر – *مراجعه به چشم پزشک برای درمان چشم * مراجعه به معلم برای آموختن علم  * مراجعه به روحانی محل برای پاسخ به سؤالات شرعی

2-      به نظر شما کسانی که خودشان نمی توانند به درجهٔ اجتهاد برسند، چگونه باید

از وظیفهٔ دینی خود اطلاع پیدا کنند؟ شما می توانید دربارهٔ این پرسش با دوستانتان در

کلاس گفتگو کنید و در صورت نیاز از معلم محترم کمک بگیرید.

پاسخ2- با تقلیدوپیروی ازمجتهددراحکام شرعی  می توان ازوظیفه دینی خوداطلاع پیداکرد

الف( توضیح دهید از میان انواع تقلید کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟

 تقلید جاهل از جاهل (نادرست)           تقلید عالم از جاهل (نادرست)

 تقلید جاهل از عالم (درست)             تقلید عالم از عالم(نادرست)

ب( با توجه به شرایطی که برای یک مرجع تقلید خواندیم، به پرسش های زیر پاسخ

داده و علت را توضیح دهید:

3-      در شهری دو نفر مجتهد زندگی می کنند. یکی از آنها داناتر از دیگری است

و دومی مُسن تر است، آیا مردم می توانند از هر دو نفر تقلید کنند؟

پاسخ3- خیر- ازمجتهدی که داناتراست می بایست تقلیدکرد

4-       کسانی که امسال به سن بلوغ می رسند، آیا می توانند از مرجعی که از دنیا

رفته اند تقلید کنند؟

پاسخ4-  خیر

5-      اگر فردی به درجهٔ اجتهاد برسد، اما عادل نباشد، آیا دیگران می توانند از او

تقلید کنند؟

پاسخ5-  خیرچون یکی از شرایط (ویژگی های)مرجع تقلیدعادل بودن است .

6-       مجتهد به چه کسی گفته می شود؟

پاسخ6-به کسانی که درعلوم دینی به تخصص دست یابند به این افرادمتخصص مجتهد یافقیه گفته می شود.

7-       سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید.

پاسخ7- شیعه دوازده امامی باشد * ازمجتهدین دیگر داناتر باشد*زنده باشد

8-       تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید.

پاسخ8-اولین مسئله ای که هرمکلف باید بداند وبه آن عمل کند تقلید می گویندوپیروی از مجتهد دراحکام شرعی نیز تقلید گفته می شود.ومی توان بامشورت اهل علم مرجع تقلید خودراانتخاب کنند

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس پنجم):

وضو و تیمم  

 

الف  با ذکر دلیل مشخص کنید در کدام یک از موارد زیر، وضوی مکلف صحیح و در کدام یک باطل است؟

1-      در گرمای تابستان، برای خشنودی خداوند وضو می گیرد و با این کار خنک هم می شود.

پاسخ1- صحیح

2-      در برابر چشم دیگران و برای اینکه از او تعریف کنند، وضو می گیرد.

پاسخ2- باطل

3-      آب پاک در اختیار ندارد و به همین دلیل با گلاب وضو می گیرد.

پاسخ3- باطل

4-      در هنگام سفر، از آب رودخانه وضو می گیرد.

پاسخ4- صحیح

5-      دستش کمی خونی شده است و همین طور وضو می گیرد.

پاسخ5- باطل مگراینکه جایی غیراز محل وضو خون آمده باشد

6-      در حال وضو می خواهد سرش را مسح کند که ناگهان خون از بینی اش جاری می شود و روی صورتش می ریزد.

پاسخ پاسخ6- برای نماز اشکالی ندارد

7-      به دلیل کمر درد، نمی تواند خم شود و پاهایش را مسح کند، برای همین از برادرش می خواهد تمام مراحل وضو را او برایش انجام دهد.

پاسخ پاسخ7- باطل است

8-      بعد از وضو متوجه می شود که زیر ناخن هایش مقدار کمی آلودگی وجود دارد.

پاسخ پاسخ8- اشکالی ندارد

9-       از شرایط وضوی صحیح پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید.

پاسخ پاسخ9- ترتیب * موالات* قصدقربت* پاک بودن اعضای وضو * مطلق بودن آب وضو* پاک بودن آب وضو

10-    سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز، تیمم کند را بیان کنید.

پاسخ پاسخ10-* اصلا آب دردسترس نباشد * آب رایش ضررداشته باشد * فرصت کافی برای وضوگرفتن نداشته باشد اگربخواهد وضو بگیرد نمازش قضا می شود

11-   شیوهٔ صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه توضیح دهید.

پاسخ11- ابتدانیت می کنیم به جای وضو یاغسل تیمم می کنیم سپس دوکف دست ها رابرخاک پاک می زنیم سپس دست هارابالای پیشانی گذاشته وآنهاراتاروی ابروها (بالای بینی) می کشیم سپس دست چپ رابرپشت دست راست گذاشته واز مچ تانوک انگشتان می کشیم سپس درآخر کف دست راست رابردست چپ گذاشته وازمچ تانوک انگشتان می کشیم

 

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس ششم):

            مُبْطِلات نماز                        

 

در هریک از موارد زیر توضیح دهید که آیا نماز نمازگزار صحیح است یا خیر.

1-       خیلی عجله دارد و به همین دلیل بعضی از اذکار نماز را در حال حرکت

می گوید.

پاسخ1- اگر اذکارواجب نماز رادرحال حرکت بگوید نمازش باطل است

2-      وسط اتاق نماز می خواند که برادر کوچکش محکم با سه چرخه به پایش

می کوبد! او هم بی اختیار فریاد می زند: آخ! و بعد از کمی سکوت، نمازش را ادامه

می دهد.

پاسخ پاسخ2- نمازش صحیح است

3-       مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان از پشت سرش صدای بلندی

می شنود، بی اختیار برمی گردد و به پشت سرش نگاه می کند. سپس خیلی زود تا حواسش

جمع می شود رو به قبله برمی گردد و بقیهٔ حمد و سوره اش را می خواند.

پاسخ3- نمازش باطل است چون صورت نمازاو  برهم می خورد

4-       درحالی که در مقابل تلویزیون نماز می خواند، برادر کوچکش تلویزیون را

روشن می کند با دیدن یکی از صحنه های فیلم خنده اش می گیرد، ولی با تلاش فراوان

خودش را کنترل می کند و فقط آرام می خندد.

پاسخ4-باطل نمی شود

5-      مشغول خواندن تشهد است که می بیند برادر کوچکش به طرف کتاب های او

می رود. برای این که به دیگران بفهماند با دست به طرف او اشاره می کند و با صدای بلند

چند بار می گوید: الله اکبر.

پاسخ5- نمازش باطل است

6-       در رکعت سوم مشغول تسبیحات اربعه است که خبر مهمی را از تلویزیون

می شنود. برای اینکه درست متوجه خبر شود چند دقیقه سکوت می کند و پس از تمام

شدن آن بخش از خبر، بقیه تسبیحات را می گوید.

پاسخ6- باطل است

7-       در بین نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می زند، آن را از جیبش درمی آورد

و نگاه می کند و سپس خاموش می کند و نمازش را ادامه می دهد.

پاسخ7- باطل نیست

8-       وقتی سر از سجده دوم بر می دارد شک می کند که در رکعت دوم است یا

رکعت سوم.

پاسخ8- باطل

9-       پنج مورد از مبطلات نماز را نام ببرید.

پاسخ9- *باطل شدن وضو *روی برگردان ازقبله *خندیدن باصدای بلند*حرف زدن دربین نماز* خوردن وآشامیدن* شک کردن درنمازهای 2یا3رکعتی و...

10-    در چه زمانی انسان می تواند جواب سلام کسی را که در نماز به او سلام کرده

است، ندهد؟

پاسخ10- جواب دادن به سلام غلطی که سلام به حساب نمی آید واجب نیست.

11-   اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت،

نمازش چه حکمی دارد؟

پاسخ11- باطل

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس هفتم):

روز رستاخیز

1-      قرآن کریم از روز قیامت با نام های مختلفی یاد کرده است: روز جدایی، روز

حسرت، روز برانگیختن، روز دشواری، و روز حساب.

با دقت در متنی که خواندیم مشخص کنید این نام ها به کدام یک از بخش های متن

صفحهٔ قبل اشاره دارد؟

پاسخ1- روزجدایی هنگامی که نامه اعمال به دست انسانهاداده می شود بعضی خوشحال وبعضی ناراحتند وازهم جدامی شوند

روزحسرت : آنانی که نامه اعمالشان به دست چپشان داده می شود ازغصه دستان خودرامی گزند وخودشان راسرزنش می کنند

روزبرانگیختن: هنگامی که قیامت می شود وانسان ها دوباره زنده می شوند

روزدشواری:وحشت مردم از اینکه دریاها آتش وکوهها مانند ابربه حرکت درمی آیند وواقعا صحنه دلخراش ووحشتناکی خواهدبود

روزحساب:  مردم وقتی نامه اعمالشان رامی بینند می گویند هرآنچه انجام داده بودیم اینجاست ودقیقا به حسابها رسیدگی می شود                    

2-      حال که تمامی کارهای ما در روز قیامت به دقت حسابرسی می شود، وظیفه ما در برابر کارهایی

که انجام می دهیم چیست؟

پاسخ2-مراقب ومواظب کارهایمان باشیم

3-      نمونه های دیگری از نیکی های ماندگار )باقیات الصالحات( را نام ببرید.

پاسخ3-کسی که زمین خودرابرای ساختن مسجد یامدرسه هدیه می کند ومردم بعدازمرگ اوازآن استفاده می کنند.

استادی که به دیگران کارخوبی می آموزد آنان پس ازمرگ آن استاد ن کارخوب راانجام می دهند

 کسی که با سال ها مطالعه و تحقیق کتاب های سودمندی می نویسد و دیگران با استفاده از آن کتاب ها رستگار می شوند؛

4-      سه نام از نام های روز قیامت را بنویسید و علت یکی از این نامگذاری ها را توضیح دهید.

پاسخ4- یکی دیگر از نام های روز قیامت یوم الفصل )روز جدایی( است.در این روز  همان طور که از نامش پیداست  انسان ها از یکدیگر جدا می شوند و هرکس به گروهی که کارهایشان شبیه آنها بوده است، می پیوندد.

یکی از نام های روز قیامت یوم الحساب، یعنی روز حساب رسی است. در این روز تمام اعمال نیک و بد انسان ها  چه کوچک و چه بزرگ  مورد بازبینی و پرسش قرار می گیرند و هر کس در برابر یکایک کارهایی که انجام داده است، پاداش یا مجازات متناسب با عملش را دریافت خواهد کرد.

یکی دیگر ازنام های روزقیامت روز جاودانگی،است چون درآن روز زندگی جاودان وهمیشگی خواهد بود

5-      باقیات الصالحات یعنی چه؟ دو نمونه از آن را نام ببرید.

پاسخ5-کارهای نیکی که پس از مرگ صاحبشان نیز باقی می مانند و همچنان حسنات و پاداش های الهی را به پروندهٔ اعمال او اضافه می کنند. این در حالی است که پروندهٔ اعمال سایر کارهای نیک پس از مرگ بسته می شود و چیز جدیدی به آن افزوده نمی شود.ساخت مسجدوومدرسه کشاورزی که درخت می کارد

6-      عبارت های زیر را مرتب کنید و با استفاده از آنها حدیث داخل مستطیل را

کامل کنید

و اگر نمازش رد شود،        اگر نماز بنده ای پذیرفته شود،

                                     نماز است.

اولین چیزی که در روز قیامت محاسبه می شود            بقیهٔ اعمالش نیز پذیرفته می شود،

                              بقیهٔ اعمالش نیز مردود خواهد شد.

امام رضا علیه السلام می فرماید:

پاسخ 6- اولین چیزی که در روز قیامت محاسبه می شود  نماز است. اگر نماز بنده ای پذیرفته شود،. بقیهٔ اعمالش نیز پذیرفته می شود،. و اگر نمازش رد شود،  بقیهٔ اعمالش نیز مردود خواهد شد.  خواهد شد.

 

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس هشتم):

آخرین پیامبروآخرین پیام

1-      شعر زیر را بخوانید و ضمن گفتگو دربارهٔ مصرع دوم آن، بیان کنید که پیام این

مصرع با موضوع درس ما چه ارتباطی دارد؟

نام احمد نام جمله انبیاست         چون که صد آمد نَود هم پیش ماست

پاسخ1-تمام پیام های پیامبران یکی بوده   دین پیامبر اسلام کاملترین دین بوده وهست

2-       چرا خداوند حکیم، تعالیم عمیق قرآن را به اقوام پیش از اسلام نازل

نفرمود؟

پاسخ2-چون انسان های آن دوران درک وفهمشان به آن اندازه رشدنکرده بود.

3-       طبق فرمایش حضرت امیر مؤمنان، همنشینی با قرآن چه تأثیراتی بر انسان

می گذارد؟

پاسخ3- قرآن پند دهنده اى است که فریب نمی دهد. هدایت کننده اى است که گمراه نمی سازد و

سخنگویى است که هرگز دروغ نمی گوید. کسى با قرآن همنشین نشد مگر آنکه قرآن چیزی بر او افزود

و یا چیزی از او کاست، بر هدایت او افزود و از گمراهی و کوردلی اش کاست.

4-       براساس روایت امام صادق علیه السلام تأثیر قرائت قرآن در جوانی چیست؟

          پاسخ4-جوان با ایمانی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود و خداوند

او را در ردیف فرشتگان ارجمند و نیکوکار قرار می دهد. قرآن در روز قیامت، محافظ

او می شود

5-       با توجه به آیه ٢٠ سوره مزمل، هرکس در شبانه روز چقدر باید قرآن بخواند؟

         پاسخ5-«…فَاقرَئوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآنِ… » هر قدر که برایتان میسّر است قرآن بخوانید.

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس نهم):

     پیوندناگسستنی

1-       إِنَّه لَقُرآنٌ کَریمٌ فی کِتابٍ مَکنونٍ لا یَمَسُّه اِلَّا المُطَهَّرونَ 1

این قرآنى ارجمند در کتابی نهفته است که جز پاک شدگان کسی از آن آگاه نیست.

2-      اِنَّما یُریدُ اللّٰهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَیتِ وَ یُطَهِّرَکُم تَطهیرًا 2

خداوند مى خواهد پلیدى و گناه را از شما اهل بیت ]پیامبر[ دور کند و شما را کاملا پاک سازد.

این آیات را کنار هم قرار دهید و دربارهٔ پیامی که از آنها درمی یابید در کلاس

گفتگو کنید.

3-       حدیث ثقلین را بنویسید.

پاسخ3-ای مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم. تا وقتی به آن دو پناه ببرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمهٔ کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتارمی کنید

4-       چرا حضرت علی علیه السلام شایسته ترین فرد برای هدایت مردم پس از رسول خداست؟

پاسخ4-بهترین فرد برای این جایگاه، کسی بود که از کودکی در آغوش پر محبت پیامبر خدا پرورش

یافته بود، همان کسی که از هرکس دیگری به پیامبر نزدیک تر بود و از کودکی در اثر تربیت فوق العاده

پیامبر از علوم الهی برخوردار شده بود. واوکسی نبود جزءحضرت علی (ع)

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس دهم):

وقتی اسلام کامل شد

کمی به ماجرای غدیر و سخنان رسول خدا در این روز فکر کنید!

اعمال حج تمام شده است و مسلمانان مشتاقانه در انتظار بازگشت به شهرها

و دیدار خانواده های خود هستند. برخی از آنها که از مناطق دورتر به مکه آمده اند،

ماه هاست که از خانه و خانواده هایشان بی خبرند. در چنین شرایطی رسول خدا ناگهان

بیش از صد و بیست هزار نفر را در بین راه متوقف می کند. آنان که جلو رفته اند باید

برگردند و آنان که عقب مانده اند باید برسند. در بیابانی سوزان ساعت ها برایشان سخن

می گوید و از آنها می خواهد همهٔ آنچه شنیده اند را برای بقیهٔ مسلمانان بازگو کنند.

1-      به نظر شما این همه تأکید نشانهٔ چیست؟ با کمک دبیر محترم، دربارهٔ این پرسش در کلاس گفتگو کنید.

پاسخ1- مهم بودن وباارزش بودن این روز ومعرفی امام علی به عنوان جانشین به حق بعدازخودبه مردم ومایوس کردن دشمنان اسلام ومسلمین آنچنان که خداوند فرمودند:(امروز، کافران از ]نابودی[ دین شما مأیوس شدند. پس از ایشان مترسید و از]مخالفت[ با من بترسید! امروز، دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم

و اسلام را به عنوان آیین ]جاودان[ شما برگزیدم.

2-      سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دربارهٔ حضرت علی علیه السلام در روز غدیر خم توضیح دهید.

پاسخ2- «آگاه باشید، هرکس که من ولیّ و صاحب اختیار او بوده ام، هم اکنون این علی سرپرست و ولیّ

اوست. خداوندا؛ هرکس ولایت علی را پذیرفت، تو نیز او را تحت سرپرستی و ولایت خویش قرار بده،

خدایا، یاران علی را یاری کن و با دشمنان علی دشمن باش. »1

3-      چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودی اسلام ناامید شدند؟

پاسخ3- آنها تصور می کردند چون پیامبر خدا پسری ندارد، کسی بعد از او کارهایش را ادامه نخواهد داد و

با وفاتش دین اسلام نیز به فراموشی سپرده خواهد شد. اما جانشینی امیرمؤمنان به جای پیامبر اکرم

صلی الله علیه و آله در غدیر خم، تمام آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد.

4-       چرا بعد از پیامبر خدا تنها امیرالمؤمنین علیه السلام شایستهٔ رهبری برمسلمانان بودند؟

پاسخ4- بی تردید شایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت مردم کسی بود که آگاه ترین مردم به قرآن و

احکام الهی باشد  و تمام احکام الهی را از رسول خدا فرا گرفته باشد و این فرد به جز امیرالمؤمنین

علی ابن ابی طالب علیه السلام شخص دیگری نبود.

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس یازدهم):

رهبری در عصر غیبت

1-      با توجه به حدیث بالا فقیهانی که هدایت مردم را در زمان غیبت امام زمان

عجل الله تعالی فرجه الشریف به عهده دارند، چه ویژگی هایی دارند؟

پاسخ1 –*( فقیهانی که پرهیزکارند) * (از دین خود محافظت می نمایند،)*( بر خلاف هوای نفس خود رفتار می کنند)* و (مطیع دستور خداوند هستند،)* پیروی کنند.(چهارویژگی راداشته باشند.)

2-       با توجه به حدیث امام صادق علیه السلام ویژگی های راهنمایان مردم را در

عصر غیبت بیان کنید.

پاسخ2- رهبران جامعه از انجام کارهایی که سعادت دنیا و آخرت مردم را به خطر می اندازد دوری کنند.

3-       توضیح دهید چرا مردم باید از ولیّ فقیه پیروی کنند؟

پاسخ3- چون پذیرفتن فتواهای فقیهان  که برگرفته از قرآن و احادیث معصومین علیهم السلام است  در

واقع پذیرفتن سخنان امامان است و مخالفت با فقها، مخالفت با احادیث معصومین علیهم السلام است.

به همین دلیل فقیهان، نایب و جانشین امام زمان علیه السلام به شمار می روند و همان گونه که مردم در

زمان امامان معصوم موظف بودند از آنان اطاعت کنند، در عصر غیبت باید از جانشینان امام زمان

علیه السلام یعنی فقیهان پیروی کنند.

4-       سه ویژگی از ویژگی های امام خمینی ره را بیان کنید.

پاسخ4- او عابدی بود شب زنده دار و سیاستمداری آگاه بود، مانند عادی ترین مردم زندگی می کرد در تمام سال های رهبری اش در خانه ای اجاره ای زندگی کرد. هرگز به کسی ظلم نکرد و در برابر هیچ

ستمگری سکوت نکرد. او که دشمنان اسلام از شنیدن نامش به وحشت می افتادند، اگر صدای گریهٔ

کودکی را می شنید بسیار ناراحت می شد. برای عمل به اسلام از هیچ کس نمی ترسید

5-       پس از رحلت امام خمینی چگونه رهبری جامعه به عهدهٔ مقام معظم رهبری

قرار داده شد؟

پاسخ5- پس از رحلت این مرد بزرگ الهی، مسئولیت مهم و سنگین رهبری جامعهٔ اسلامی به عهدهٔ یکی از نزدیک ترین یاران ایشان یعنی آیت الله خامنه ای قرار گرفت. دوراندیشی، شجاعت، پرهیزکاری، و وفاداری ایشان به امام و انقلاب اسلامی سبب شد مجلس خبرگان وی را شایسته ترین فرد برای رهبری جامعهٔ اسلامی معرفی کنند.

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس دوازدهم):

دعا و نیایش

1-      به محتوای نمازهای پنجگانه دقت کنید و دعاهایی را که در هر شبانه روز در نمازاز خداوند می خواهید، بیان کنید.توجه داشته باشیم که صلوات فرستادن بر پیامبر خدا و خاندان پاکش بهترین دعاهاست.

پاسخ1-دعاهای سوره حمد اهدناالصراطالمستقیم و... دعادرقنوت ربنا آتنا فی الدنیا الحسنه و...

2-      با توجه به احادیثی که خواندیم، فهرستی از آداب دعا تهیه کنید و آن را برای

دوستانتان در کلاس بیان کنید.می توانید بهترین فهرست را در کلاس نصب کنید.

پاسخ2-رَبَّنَا اغفِرلَنا وَ لِاِخوانِنَا الَّذینَ سَبَقونا

بِالایمانِ وَ لا تَجعَلْ ف ی قُلوبِنا غِلًّا لِلَّذینَ

آمَنُوا رَبَّنا اِنَّکَ رَئوفٌ رَحیمٌ. 2

پروردگارا، ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشى گرفتند بیامرز، و در دل هایمان حسد و کینه اى نسبت به مؤمنان قرار

رَبَّنا اَفرِغ عَلَینا صَبرًا وَ ثَبّت اَقدامَنا وَ انصُرنا عَلَى القَومِ الکافِرینَ. 2

پروردگارا، بر ]دل ها ى[ ما شکیبایى فرو ریز، و گام هاى ما را استوار دار، و ما را بر گروه کافران پیروز فرما.

«رَبَّنا لا تُزِغ قُلوبَنا بَعدَ اِذ هَدَیتَنا وَ هَب لَنا مِن لَدُنکَ رَحمَهً اِنَّکَ اَنتَ الوَهّابُ. 3 »

پروردگارا، بعد از آنکه ما را هدایت کردى، دل هایمان را، از راه حق( منحرف مگردان و از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش؛

وَفِی الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ. 1

پروردگارا، به ما در دنیا )نیکى( عطا کن و در آخرت نیز )نیکى( مرحمت فرما و ما را از عذابِ آتش نگه دار.

 

 

 

3-      کامل کنید:

              بنابراین، علت برآورده نشدن برخی از دعاهای ما عبارت است از:

1-       خداوند می خواهد تا با این کار پاداش بیشتری به ما داده شود.

2-      گاهى چیزی را خواسته ای، ولی آن را به تو نداده اند و ]در عوض[بهتر از آن را

در این جهان یا آن جهان به تو داده اند،

3-      و گاهی دعایت به اجابت نرسیده است؛زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود، مایهٔ تباهی دین تو خواهد بود

 

4-    چرا نباید فقط در سختی ها و مشکلات زندگی به دعا و نیایش با خداوند

پرداخت؟

پاسخ4- کاملاً طبیعی است که انسان در خطرها و مشکلات بزرگ، خدا را بخواند و از او یاری

بخواهد، اما برخی به اشتباه تصور می کنند دعا کردن تنها مخصوص همین زمان هاست.

براساس تعالیم قرآن ما همیشه و در همه حال به خدا و یاری او نیازمندیم و بدون اجازه و

خواست او نمی توانیم حتی کوچک ترین کارها را نیز انجام دهیم.

5-    دعا کردن چه فایده هایی دارد؟ به دو مورد اشاره کنید.

پاسخ5-با دعا کردن مورد توجه خدا قرار می گیریم و علاوه بر بهره مندی از پاداش در روز

قیامت، در همین دنیا نیز شایستگی دریافت نعمت های بیشتر خدا را به دست می آوریم. فایدهٔ دیگر دعا کردن، آرامش روحی است

6-    چهار مورد از آداب دعا را بیان کنید.

پاسخ6-  هرگاه درخواستی از خداوند سبحان داشتی، دعایت را با صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

آغاز کن در چهار وقت فرصت را برای دعا کردن غنیمت شمارید؛ هنگام قرائت قرآن، وقت اذان،

هنگام باریدن باران و هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان و لشکر کفر.

 هرگاه امام باقر علیه السلام حاجتی داشت، ابتدا چیزی صدقه می داد و سپس خود را معطر

می ساخت و به مسجد می رفت و آنگاه در هنگام اذان ظهر به دعا می پرداخت.

 نزدیک ترین دعاها به اجابت، دعای کسی است که در دعاهای پنهانی اش ابتدا برای دیگران

دعا می کند. هرگاه کسی این چنین دعا کند، از عرش الهی ندا می رسد: هزاران برابر آنچه برای اوخواستی، برای خود توست.

7-    بنابر فرمایش حضرت علی علیه السلام چرا برخی از دعاها فوری برآورده

نمی شوند؟

پاسخ7-گاهی دعایت به اجابت نرسیده است؛زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود، مایهٔ تباهی دین تو خواهد بود.

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس سیزدهم):

بازتاب عمل

1-       قانون عمل و عکس العمل را در کلاس توضیح دهید و برای آن مثالی بزنید.

پاسخ 1-براساس قانون عمل و عکس العمل، هرکاری عکس العملی متناسب با خود دارد که به صاحبش باز می گردد.

در حال خارج شدن از مدرسه هستید که می بینید جلوی درِ مدرسه یک پوست موز بر روی

زمین افتاده است. برای خشنودی خداوند خم می شوید و پوست موز را برم یدارید و در سطل زباله می اندازید.

س شما در هر کار خیری که انجام می دهید، پیش از همه به خودتان نیکی کرده اید.

البته این قانون دربارهٔ اعمال ناشایست نیز وجود دارد و دود این کارها ابتدا به چشم صاحبش خواهد

رفت.مثال های دیگر مثل توپ که به زمین میزنید تکرامی شود یاصدایی که درکوه منعکس می شود

2-      به نظر شما آیا خداوند بزرگ این قانون را تنها برای اجسام مادی قرار داده است یا اینکه اعمال و رفتار ما نیز تابع همین قانون اند؟

پاسخ2- خیر اعمال ورفتار ما تابع همین قانون است چون ماهرکارخیری انجام دهیم پیش از همه به خودمان نیکی کرده ایم البته این قانون درباره اعمال ناشایست نیز وجوددارد واین کارها ابتدابه چشم صاحبش بازمی گردد.

3-    آیات زیر را با دقت بخوانید و مشخص کنید کدام یک از آن ها ارتباط بیشتری با

ماجرای بالا دارد؟(ماجرای صفحه84)

«فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَیرًا یَرَه و

وَ مَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّایَرَه و »( باصفحه84بیشتر مربوط است)

پس هرکس به اندازه ذره ای نیکی کند، آن را می بیند

و هرکس به اندازه ذره ای بدی کند آن را می بیند.

وَما اَنفَقتُم مِن شَیءٍ فَهُوَ یُخلِفُهُ وَ هُوَ خَیرُ

الرّازِقینَ 2» .

و هر چه را ) در راه خدا ( انفاق کنید، او عوض آن را به شما می دهد

و او بهترین روزی دهندگان است.

مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُ اَمثالِها 3» .

هر کس کار نیکی به جای آورد، ده برابر آن پاداش خواهد گرفت

پاسخ3- مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُ اَمثالِها.(باصدقه دادن بیشتر ارتباط دارد)

 

4-    شخصی به ابوذر نامه ای نوشت و از او خواست نصیحتش کند.

ابوذر در پاسخ نوشت: به کسی که بیش از همه دوستش داری بدی نکن!

مرد با خواندن پاسخ نامه از خود پرسید: مگر می شود کسی را بیش از همه

دوست داشته باشی و به او بدی کنی؟ حتماً آن مرد دانا از این گفتهٔ خود منظور دیگری

داشته است، خوب است نامهٔ دیگری برایش بنویسم و منظور او را از این سخن جویا

شوم ....

با کمک آیه ای که خواندیم، منظور ابوذر را از این سخن توضیح دهید.

پاسخ4-باتوجه به آیه7سوره اسراء هرچه کنی به خودکنی گرنیک کنی گربدکنی یعنی اگرخودت راوست داری درحق دیگران خوبی کن چون نتیجه اش به خودت می رسد

5-     قانون بازتاب اعمال را با یک مثال توضیح دهید.

پاسخ5-مثل مردی که به فردنیازمندکمک کرد وپول هایش رابه نیازمندداد واز ادامه سفرش به حج منصرف شد بعد ثواب سفرحج نصیبش شد وثواب بیشتری برد ودل نیازمندی راهم شادکردوبیش ازآن چیی راهدیه داد نصیبش شد

6-     سه کار را نام ببرید که نتیجه آن در همین دنیا به انسان برگردانده می شود.

پاسخ6- صلهٔ رحم ؛ دارایی را بیشترمی کند و بر عمر انسان می افزاید،

فرزندی که به پدرومادر وبزرگ ترها احترام می گذارد باعث احترام فرزندانش دیگران به اومی شود

فردی که درقبال کارخوب دیگری تشکر می کند موجب ارفاق وگذشت درحق خود می شود

7-    ثمرات نیکی به پدر و مادر را بنویسید.

پاسخ7- نیکی به پدر و مادر علاوه بر نقش مهمی که بر سعادت انسان در جهان آخرت دارد، تأثیرات

زیادی نیز بر زندگی انسان در دنیا دارد. زیاد شدن دارایی و ثروت، برطرف شدن مشکلات و طولانی

شدن عمر برخی از نتیجه های احترام به والدین است.

 

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس چهاردهم):

 سربازان شیطان

1-                به نظر شما چه چیزی باعث شد برادران حضرت یوسف چنین رفتار بی رحمانه ای

با برادر کوچک خود داشته باشند؟

پاسخ1-می خواستند خودشان نزدپدرعزیز باشند وازعزیز بودن یوسف نزدپدرحسادت می کردند واورامانع عزیزترشدن خودشان درنزد پدرمی دانستند

به موارد زیر توجه کنید و رفتار انسان های حسود و انسان های غیر حسود را در

هر مورد پیش بینی کنید.

2- وقتی می بیند یکی از هم کلاسی هایش با معدل بسیار خوب رتبهٔ اول کلاس را

به دست می آورد.

پاسخ2-انسان حسود ناراحت می شود وشایستگی دوستش راانکار می کند اما انسان غیرحسود خوشحال می شود وافتخار می کند وازاوتشکر می کند

2- وقتی می بیند هم کلاسی هایش به یکی از دوستان او خیلی احترام می گذارند.

پاسخ3- فردحسود ازاین رفتار خشمگین می شود وسعی می کند شایستگی دوستش رابی ارزش جلوه دهدتابه اواحترام نگذارند ولی فردغیرحسود آنهاراتحسین می کند وآنهارابراین کار تشویق می کند وخودهم به آنهااحترام می گذارد

2-     وقتی از طرف مدرسه، به یکی از دوستانش جایزه ای داده می شود.

پاسخ4- فردحسود نه تنها تبریک به اونمی گوید بلکه اورامستحق دریافت جایزه نمی داند وسعی می کند زحمت اورابی ارزش جلوه دهد اما فرد غیرحسود اوراتشویق می کند وبااودست می دهد وبه اوافتخارمی کند وازاینکه دوستش جایزه گرفته خوشحال می شود.

 

ضرب المثل های زیر را بخوانید و توضیح دهید کدام یک از آنها انسان را امیدوار

و کدام یک او را ناامید می کند؟

3-     از تو حرکت از خدا برکت.

پاسخ۳-انسان راامیدوار می کند

4-    آب رفته به جوی باز نمی گردد.

پاسخ۴- انسان راناامید می کند

5-     آب که از سر گذشت چه یک وجب ، چه صد وجب.

پاسخ۵-ناامیدی راجلوه می کند

6-     بالاتر از سیاهی، رنگی نیست.

پاسخ۶- امیدواری

7-      ماهی را هر وقت از آب بگیری، تازه است.

پاسخ۷- امیدواری رابالامی برد

8-       پایان شب سیه، سپید است.

پاسخ۸- امیدواری راتقویت می کند

9-       جلوی ضرر را هر وقت بگیری، منفعت است.

پاسخ۹-امیدواری راتقویت می کند

10-    تیری که در رفت، به شست نیاید.

پاسخ۱۰- ناامیدی رازنده می کند

11-   حسادت چیست و چه تفاوتی با غبطه دارد؟

پاسخ۱۱- فرد نمی خواهد چیزی را به دست آورد؛ بلکه آرزویش این است که آنچه دیگران دارند از دستشان برود. این روحیهٔ ناپسند، حسادت نام دارد. وقتی می بینیم شکست دیگران هیچ سودی برای ما ندارد پس به جای ناراحت شدن از رشد آنها،

از خدا بخواهیم تا ما را نیز مانند آنها به رشد و موفقیت برساند. این روحیهٔ ارزشمند، غبطه نام دارد حسود که موفقیت مردم را شکست خود می داند، هر کاری می کند تا از موفقیت آنها جلوگیری

کند. او برای اینکه کسی را از چشم دیگران بیندازد، دربارهٔ او بدگویی می کند، خوبی هایش را انکار

می کند، به او تهمت می زند و حتی برای شکست دادنش نقشه های مختلف می کشد

12-   راه های درمان بیماری حسادت را توضیح دهید.

پاسخ۱۲- کسی که در معرض بیماری حسادت قرار م یگیرد، باید پیش از هر چیز به نعمت های بزرگی که

خداوند به خود او داده است توجه کند و خدا را به خاطر آن نعمت ها سپاس گوید. وقتی می بینیم شکست دیگران هیچ سودی برای ما ندارد پس به جای ناراحت شدن از رشد آنها،

از خدا بخواهیم تا ما را نیز مانند آنها به رشد و موفقیت برساند گام سوم برای درمان بیماری حسادت، نیکی به دیگران است. وقتی انسان خودش را به احترام

و نیکی به دیگران عادت می دهد، خود به خود احساس حسادتی که به آنها دارد از بین می رود.

13-   دو راه اصلی غلبه بر ناامیدی را بیان کنید.

پاسخ۱۳- اول: یاد خدا و توکل بر او  - دوم: پایداری و جدیّت:

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس پانزدهم):

دوستی

1-    به نظر شما ما می توانیم هرکسی را دوست داشته باشیم؟ ملاک و معیار دوست

داشتن چیست؟

پاسخ1-خیر- پس اولین معیار برای دوست داشتن دیگران، نزدیکی آنان به خدا و اطاعت

از اوست.

2-    درباره معیارهای نامناسب دیگری که می تواند باعث دلبستگی به دیگران شود،

در کلاس گفتگو کنید.

پاسخ2-چهره زیبا، طنین خوش صدا، شیوه لباس پوشیدن و حتی وضعیت مالی افراد مایه دلبستگی آنها به دیگران استنابراین کسی که معیار دوست داشت نهایش تنها ظاهردیگران است باید از همان ابتدا خود را برای حسر تهای طولانی آینده آماده کند.

3-     دو نمونه از مشکلات دوستی های با معیارهای نادرست را توضیح دهید.

پاسخ3-وقتی کسی را دوست می داریم، محبت ما نمی گذارد خطاها و نقاط ضعف او را به خوبی ببینیم

و ب ههمین دلیل به راحتی به او اعتماد می کنیم. اشکال دیگر این گونه علاقمند یها، ناپایداری آنهاست

4-     با توجه به حدیث رسول اکرم صل اللّه علیه و آله مهمترین معیار برای دوست

داشتن افراد چیست؟

پاسخ4-پس اولین معیار برای دوست داشتن دیگران، نزدیکی آنان به خدا و اطاعت از اوست.

معیار دومی که می تواند محبت های ما را به مسیری درست راهنمایی کند، شناخت کسانی است

که بدون درنظر گرفتن منافع شخصی خود، ما را صادقانه دوست دارند

5-     راه مقاومت در برابر وسوسه های شیطان چیست؟

پاسخ5-از این رو دین اسلام به مردان و زنان با ایمان سفارش می کند چشم و گوش خود را از هر چیزی

که می تواند آنان را به گناه اندازد حفظ کنند نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است بادخودداری کرد دست دادن زن و مرد نامحرم حرام است.

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس شانزدهم):

 ثمرات انقلاب اسلامی

1-    با دوستانتان در کلاس گفت وگو کنید و شرایط پیش از انقلاب کشورمان را با

شرایط کنونی ایران مقایسه کنید.

پاسخ1-وضعیت بهداشت در شهرها و روستاهای ما اسفناک بود و مجبور بودیم از ده ها هزار پزشک

پاکستانی و هندی در ایران استفاده کنیمدر آن زمان

دستگاه های صنعتی را با پرداخت هزینه های بسیار هنگفت از ابرقدرت ها می خریدیم،غربی ها

تحقیر و توهین به ملت ما را به حدی رسانده بودند که ما را مردمی وحشی می دانستند و ب هخاطر حضور

در ایران، حقوق فوق العاده ای به نام حق توّحش می گرفتند. ایران در میانکشورهای منطقه به بالاترین رشد تولید علم دست یابد و در برخی رشته های علمی جزء پنج کشور اول جهان قرار گیرد.

2-    به نظر شما ابرقدرت هایی که سالها به استثمار ملت های محروم پرداخته اند، آیا

حاضرند به راحتی از ثروت های این کشورها چشم پوشی کنند؟

پاسخ2-خیر

3-    فکر می کنید آنها چه برنامه ای برای ادامهٔ غارتگری در این کشورها دارند؟

پاسخ3-

4-    یک بار دیگر نقشه های بیگانگان را برای شکست ایران اسلامی مرور کنید و

دربارهٔ راه های مقابله با این نقشه ها با دوستانتان در کلاس گفت و گو کنید.

پاسخ4-محاصرهٔ اقتصادی، حمله نظامی، ترور و بمب گذاری، تفرقه افکنی و تلاش برای کودتا و ایجاد

جنگ داخلی ... . این ها همه نقشه هایی بود که استعمارگران بارها و بارها آنها را پس از انقلاب به

کار گرفتند، اما باز هم نتوانستند اسلام را در این کشور شکست دهند

5-     ثمرات انقلاب اسلامی را به صورت خلاصه بیان کنید.

پاسخ5-یکی از ثمرات ارزشمند انقلاب، زنده شدن روحیهٔ خودباوری و احساس بزرگی در میان ملت

ایران است.

6-     چند نمونه از اقدامات ابرقدرت ها برای شکست نظام اسلامی ایران را توضیح دهید.

پاسخ6- کم اهمیت جلوه دادن حجاب، عادی سازی روابط نادرست بین دختران و پسران، ترویج بی عفتی

و آلوده کردن جوانان از اصلی ترین نقشه های دشمنان در زمان حاضر است. به همین دلیل آنها برای به زانو درآوردن ملت ها راهکار جدیدی به نام جنگ نرم 2 یا شبیخون فرهنگی را در پیش گرفته اند. شایعه پراکنی ،ایجاد تفرقه بین مردم و مسئولان کشور، تولید فیلم های ضد ایرانی و ضد اسلامی،

7-    خطرناک ترین سلاح دشمن در جنگ علیه انقلاب اسلامی چیست؟ توضیح دهید.

پاسخ7-کم اهمیت جلوه دادن حجاب، عادی سازی روابط نادرست بین دختران و پسران، ترویج بی عفتی

و آلوده کردن جوانان از اصلی ترین نقشه های دشمنان در زمان حاضر است.

8-    هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای اسلامی بیان کنید.

پاسخ8- هدف اصلی دشمن از تحریم اقتصادی، جنگ نظامی و شبیخون فرهنگی چیزی جز نابودی باورهای دینی مردم و دور کردن آنها از دین نیست.